notariusz Bielsko-Biała
Kancelaria Notarialna
Dawid Więzik i Krzysztof Mika

baner

Dokumenty

Poniżej znajduje się zestawienie podstawowych dokumentów i informacji wymaganych do sporządzenia aktów notarialnych. Należy jednak pamiętać, że każda czynność notarialna ma charakter indywidualny, dlatego ostateczny zakres dokumentów i informacji niezbędnych w danej sprawie, należy każdorazowo skonsultować się z notariuszami lub pracownikami naszej Kancelarii. Wszelkie informacje i porady dotyczące czynności notarialnych udzielane są BEZPŁATNIE.

 1. UMOWA ZBYCIA (sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności, dział spadku, etc.) NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (zabudowanej lub niezabudowanej):
  • podstawa nabycia (akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, akt własności ziemi lub inny dokument, na podstawie którego zbywca nabył zbywaną nieruchomość),
  • numer księgi wieczystej zbywanej nieruchomości,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • wypis z kartoteki budynków, jeśli nieruchomość jest zabudowana,
  • wyrys z mapy ewidencyjnej (gdy zbywana jest np. jedna działka, a w księdze wieczystej znajduje się więcej działek, wyrys powinien być zaopatrzony w klauzulę, że stanowi podstawę wpisu w księdze wieczyste),
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, jeśli zbywana nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia - niezależnie od daty nabycia, a także jeśli nieruchomość zastała nabyta w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności - gdy nabycie nastąpiło po dacie 31 grudnia 2006r.
 2. UMOWA ZBYCIA (sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności, dział spadku, etc.) NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ (samodzielnego lokalu, stanowiącego odrębną własność):
  • podstawa nabycia (akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia lub inny dokument, na podstawie którego zbywca nabył zbywaną nieruchomość),
  • numer księgi wieczystej zbywanego lokalu i nieruchomości wspólnej,
  • aktualne zaświadczenie właściwej wspólnoty mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami związanymi z mieszkaniem (lokalem),
  • zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, jeśli zbywana nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia - niezależnie od daty nabycia, a także jeśli nieruchomość zastała nabyta w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności - gdy nabycie nastąpiło po dacie 31 grudnia 2006r.
 3. UMOWA ZBYCIA (sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie wspólności, dział spadku, etc.) SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO:
  • podstawa nabycia (umowa ze spółdzielnią, przydział, akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia lub inny dokument, na podstawie którego zbywca nabył zbywane prawo),
  • numer księgi wieczystej założonej dla zbywanego prawa własnościowego, jeśli taką księgę założono,
  • aktualne zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej,
  • zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, jeśli zbywane prawo własnościowe zostało nabyte w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia - niezależnie od daty nabycia, a także jeśli prawo własnościowe zastała nabyta w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności - gdy nabycie nastąpiło po dacie 31 grudnia 2006r.
 4. UMOWA LUB JEDNOSTRONNE OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA O USTANOWIENIU HIPOTEKI:
  • podstawa nabycia (akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia umowa ze spółdzielnią, przydział lub inny dokument, na podstawie którego ustanawiający hipotekę nabył obciążaną nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
  • numer księgi wieczystej obciążanej nieruchomości/prawa własnościowego,
  • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, jeśli obciążone ma być spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • dokument na podstawie którego powstała wierzytelność zabezpieczona hipoteką (np. umowa kredytu bankowego, pożyczki, o dotację, etc),
  • zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, jeśli obciążana nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia - niezależnie od daty nabycia, a także jeśli nieruchomość zastała nabyta w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności - gdy nabycie nastąpiło po dacie 31 grudnia 2006r.
 5. UMOWA/JEDNOSTRONNE OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA O USTANOWIENIU SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ LUB PRZESYŁU:
  • podstawa nabycia (akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, akt własności ziemi lub inny dokument, na podstawie którego zbywca nabył zbywaną nieruchomość),
  • numer księgi wieczystej nieruchomości obciążanej,
  • numer księgi wieczystej nieruchomości władnącej (dotyczy służebności gruntowych),
  • dane przedsiębiorstwa przesyłowego - firma, adres, nr KRS, REGON (dotyczy służebności przesyłu),
   wypis z rejestru gruntów,
  • wyrys z mapy ewidencyjnej (gdy obciążana jest jedna działka, a w księdze wieczystej znajduje się więcej działek, wyrys powinien być zaopatrzony w klauzulę, że stanowi podstawę wpisu w księdze wieczyste),
  • mapa przedstawiająca przebieg służebności,
  • zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, jeśli obciążana nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia - niezależnie od daty nabycia, a także jeśli nieruchomość zastała nabyta w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności - gdy nabycie nastąpiło po dacie 31 grudnia 2006r.
 6. UMOWA/JEDNOSTRONNE OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA O USTANOWIENIU SŁUŻEBNOŚCI OSOBISTEJ:
  • podstawa nabycia (akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, akt własności ziemi lub inny dokument na podstawie którego zbywca nabył zbywaną nieruchomość),
  • numer księgi wieczystej nieruchomości obciążanej,
  • wypis z rejestru gruntów (dotyczy nieruchomości gruntowych),
  • wypis z kartoteki budynków (nieruchomości gruntowych zabudowanych),
  • wyrys z mapy ewidencyjnej (gdy obciążana jest jedna działka, a w księdze wieczystej znajduje się więcej działek, wyrys powinien być zaopatrzony w klauzulę, że stanowi podstawę wpisu w księdze wieczyste),
  • zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, jeśli obciążana nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia - niezależnie od daty nabycia, a także jeśli nieruchomość zastała nabyta w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności - gdy nabycie nastąpiło po dacie 31 grudnia 2006r.
 7. UMOWA/JEDNOSTRONNE OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA O USTANOWNIE SŁUŻEBNOŚCI OSOBISTEJ LUB PRAWA UŻYTKOWANIA:
  • podstawa nabycia (akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, akt własności ziemi lub inny dokument na podstawie którego zbywca nabył zbywaną nieruchomość),
  • numer księgi wieczystej nieruchomości obciążanej,
  • wypis z rejestru gruntów (dotyczy nieruchomości gruntowych),
  • wypis z kartoteki budynków (nieruchomości gruntowych zabudowanych),
   wyrys z mapy ewidencyjnej (gdy obciążana jest jedna działka, a w księdze wieczystej znajduje się więcej działek, wyrys powinien być zaopatrzony w klauzulę, że stanowi podstawę wpisu w księdze wieczyste),
  • zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, jeśli obciążana nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia - niezależnie od daty nabycia, a także jeśli nieruchomość zastała nabyta w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności - gdy nabycie nastąpiło po dacie 31 grudnia 2006r.
 8. PEŁNOMOCNICTWO DO ZBYCIA/NABYCIA NIERUCHOMOŚCI
  • numer księgi wieczystej nieruchomości zbywanej/nabywanej,
  • dane pełnomocnika (imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, PESEL).
 9. TESTAMENT
  • dane spadkodawców, zapisobierców, uprawnionych z tytułu polecenia i wykonawców testamentu - imiona i nazwiska, imiona rodziców, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania, numery PESEL,
  • inne testamenty sporządzone przez testatora, w tym te odwołane,
  • numer księgi wieczystej (gdy przedmiotem zapisu zwykłego, polecenia lub zapisu windykacyjnego jest nieruchomość).
 10. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • dokument zawierający PESEL zmarłego (unieważniony dowód osobisty zmarłego, paszport, zaświadczenie wydziału meldunkowe urzędu miasta/gminy, informujące o ostatnim miejscu zamieszkania zmarłego),
  • odpis skrócony aktu małżeństwa zmarłego i jego małżonka (jeśli w chwili śmierci zmarły pozostawał w związku małżeńskim),
  • odpisy skrócone aktu urodzenia spadkobierców (dotyczy spadkobierców, którzy w wyniku zawarcia związku małżeńskiego nie zmienili nazwiska),
  • odpisy skrócone aktu małżeństwa spadkobierców (dotyczy spadkobierców, którzy w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmienili nazwiska),
  • testamenty zmarłego, jeśli sporządzono (w tym także odwołane),
  • prawomocne postanowienia o nabyciu spadku lub akty poświadczenia dziedziczenia po zmarłych spadkobiercach,
  • numer księgi wieczystej (jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość).
 11. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
  • odpis skrócony aktu małżeństwa stawających.
 12. UMOWA SPÓŁKI (AKT ZAŁOŻYCIELSKI)
  • dane wspólników,
  • nazwa i siedziba spółki,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • rodzaj i wysokość wkładów do spółki poszczególnych wspólników,
  • numer księgi wieczystej, jeśli przedmiotem wkładu ma być nieruchomość,
  • przedmiot działalności gospodarczej spółki (według klasyfikacji PKD 2007).
 13. PROTOKÓŁ ZE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO:
  • numer KRS spółki,
  • dane przewodniczącego zgromadzenia,
  • ew. projekty uchwał;
 14. INNE WYMAGANE DOKUMENTY:
  • aktualne dokumenty tożsamości stawających (dowody osobiste lub paszporty),
  • wypis pełnomocnictwa (jeśli strona czynności działa przez pełnomocnika),
  • wypis umowy majątkowej małżeńskiej lub prawomocne postanowienie sądu (jeśli stawający pozostają w związku małżeńskim, w którym obowiązują zasady majątkowe, inne niż wspólność ustawowa),
  • numer KRS osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, będącej stroną czynności notarialnej,
  • uchwała właściwego organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną o wyrażeniu zgody na dokonanie czynności (jeśli taka zgoda jest wymagana),
  • umowa lub statut osoby prawnej, lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną (jeśli stroną czynności jest taka osoba),
  • zaświadczenie o samodzielności lokalu wydane przez właściwy urząd miasta/gminy, jeśli przedmiotem czynności ma być ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  • mapa z projektem podziału wraz z ostateczną decyzją właściwego prezydenta/burmistrza/wójta zatwierdzającą podział (jeśli przedmiotem czynności ma być nieruchomość powstała w wyniku podziału),
  • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania nieruchomości (jeśli dla nieruchomości zbywanej została wydana taka decyzja).

Izba Notarialna w Katowicach | Krajowa Rada Notarialna | Krajowy Rejestr Sądowy | Elektroniczne Księgi Wieczyste

kolumna notarialna

NOTARIAT RZECZYPOSPOLITEJ
LEX EST QUOD NOTAMUS

Kancelaria Notarialna Dawid Więzik
i Krzysztof Mika notariusze spółka cywilna
ul. Cechowa 18/4, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33-817-54-94, 502-411-844
e-mail: kancelaria@notariusz-bielsko.pl
Godziny urzędowania: pon.-czw.: 08:00 - 18:00, pt.: 8:00-15:00
Inne godziny oraz soboty możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.